مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - مدیریت تلفیقی آفات درختان سیب
شما میتوانید موضوعات مورد علاقه خود را در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز در این مجله ببینید

مدیریت تلفیقی آفات درختان سیب

مدیریت تلفیقی آفات یا( Integrated IPM( Pest management سیستمی از کنترل آفات است که در آن از طیف وسیعی از روشهای زراعی ،بیولوژیکی و شیمیایی استفاده میشود. به نحوی که با کسب حداکثر سود اقتصادی حداقل آسیب را به محیط زیست وارد کند.همه سعی و تلاش یک برنامه مدیریتی طراحی شده توسط یک محقق این است که چگونه اجزای این برنامه را کنار هم قرار دهد و به بهترین نحو ممکن آنها را باهم ترکیب کند تایک الگوی مناسب کنترل جهت جلوگیری از خسارت محصول در اختیار زارع قرار دهد.همچنین این الگو باید از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی مطلوب ومقبول باشد. در زیر یک برنامه IPM که شامل روشهای زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی است اشاره می شود که می توان به طور تلفیقی در طول سال در جهت مبارزه با آفات درختان سیب استفاده کرد.

روشهای توصیه شده عبارتند از:

1) هرس زمستانه : برای کنترل آفاتی مثل شپشک ها و سوسکهای پوست خوار وغیره از طریق حذف اندانهای آلوده و سوزاندن آنها میتوان اقدام کرد.

2) تقویت درختان ضعیف با استفاده از کودهای حیوانی و شیمیایی در طول پاییز و زمستان و استفاده از کودهای مایع وآبیاری صحیح در طول فصل رشد برای پیشگیری از خسارت سوسکهای پوست خوار سیب توصیه میشود.

3) روغن پاشی بهاره در زمان متورم شدن جوانه ها: روغن پاشی یک روش مبارزه غیر شیمیایی است که بر علیه آفات مکنده نظیر شته ها،شپشک ها و کنه های نباتی بکار گرفته میشود.غلظت روغن بکارگرفته شده 4-3 درصد میباشد.انجام این عمل با توجه به تاثیر فیزیکی روغن روی آفات در کنترل و تقلیل جمعیت آنها موثر بوده و از طرف دیگر از آلودگی محیط زیست نیز میکاهد.

4) برای مبارزه با سرخرطومی: گل سیب اوایل بهار که سوسک ها روی گلها می آیند میتوان صبح زود چادر سفیدی زیر درختان پهن کرده و با تکان دادن شاخه ها سوسکها را جمع آوری و از بین برد.

5) برای اجرای یک نوبت مبارزه شیمیایی موثر روی آفات راسته بالپولک داران (پروانه)با استفاده از تله های فرمونی زمان فعالیت ومیزان جمعیت آفت مشخص شده در ضمن با درنظر گرفتن آمار تجمعی درجه حرارت موثر و معیار قطرمیوه و وضعیت تفریخ تخصصها بهترین زمان مبارزه شیمیایی مشخص میشود.

6) مبارزه بیولوژیک : در این روش از زنبور مفید تریکوگراما که بومی محل بوده استفاده شده و طی مراحل چندگانه جداسازی انجام میگیرد.زمان رهاسازی با استفاده از وضعیت تخم گذاری آفت و آمار شکار تله های فرمونی مشخص میشود.دز مصرفی پیش شفیره زنبور 5گرم درهر مرحله رهاسازی در واحد هکتار بوده که طی 12-10 نوبت رهاسازی (در مجموع 60-50 گرم پیش شفیره) استفاده میشود.بهترین زمان رهاسازی صبح زود میباشد و جهت افزایش کارایی زنبور باید بعد از عملیات رهاسازی باغ آبیاری شود.

7) روغن پاشی تابستانه : برای کنترل کنه دونقطه ای (کنه تارتن) به محض ظهور کنه ها جهت مبارزه از روغن امولسیون شونده به غلظت 5/0 درصد در هنگام غروب استفاده میشود.(کنه ها در فصل گرم وخشک فعال میشوند).

8) جمع آوری میوه های آلوده پای درختان توسط باغدار به طور مرتب در هفته و مدفون ساختن آنها جهت مبارزه مکانیکی با آفت کرم سیب توصیه میشود.

9) بستن مقوای عاجدار (کارتن) دور تنه درختان : اواسط تابستان کارتن به عرض 6سانتیمتر و طول 70سانتیمتر بالاتر از محل طوقه درختان نصب میشود.در این صورت لاروها ی کرم سیب که به دیاپوز زمستانه می روند وارد شیارهای کارتن شده ومیتوان پس از برداشت محصول در اواسط پاییز کارتن ها را جمع آوری کرد و درخارج از باغ سوزاند.

 

نوشته شده توسط ز. کواری در ساعت 12:41 | لینک  |